Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2017. gada 11. decembris, 22:43

ALAs stipendijas

Gunta Rūtiņa apraksts par darbu Latvijas okupācijas muzejā 2013. gada vasarā

Dairas Morusas apraksts par darbu Kongresa bibliotēkā

Sīkāks paskaidrojums par stipendijām

ALA piedāvā un piešķir stipendijas latviešu studentiem gan vasaras vidusskolām, gan studijām universitātēs un koledžās.

Vasaras vidusskolas: ALA atbalsta latviešu vidsskolu skolnieku mācības Garezera un Kursas vasaras vidusskolu programmās. ALA piešķir līdzekļus Kursas un Garezera vasaras viduskolām tieši, bet aicinām skolniekus griezties pie attiecīgās skolas vadības ar lūgumu pēc finansiāla atbalsta. Garezera vidusskolas stipendijas pieteikuma veidlapa atrodama šajā nodaļā. Skolas vadība paziņos ģimenēm atbalsta summu, un tā tiks atrēķināta no kopēja skolas maksas rēķina.

Veidlapa Garezera vasaras vidusskolas stipendijām no ALAs

Latviešu Izglītības Centra "Vasaras Vidusskola KURSA" stipendiju pieteikuma veidlapa

Aicinām skolniekus ari izpētīt iespējas lūgt finansiālu atbalstu no vietējām draudzēm, kredītsabiedribām, korporāciju kopām un citām sabiedriskšm organizācijām.

Vairākkārt pienāk lūgumi skolnieku “Sveika, Latvija” ceļojuma atbalstam. ALA jau atbalsta skolnieku ceļa izdevumus, jo skolniekam sedz simt dolāru apmērā par katru latviešu skolā noieto gadu; tātad kopējā rēķiina apmēram pirmās trešdaļas tiesu.

Augstskolas - stipendijas piešķir latviešu jauniešiem, kas mācās novēlējumā noteiktos studiju laukos un ir aktīvi latviešu sabiedrības locekļi. Daži novēlējuma noteiktie studiju lauki ir: „marine fisheries", latviešu vēsture un kultūra, teoloģija, pedagoģija, bioloģija, lingvistika, un veterinārārstu studijas.

Stipendiju pieprasījuma veidlapa

Stipendiju darbi

Lai uzzinātu vairāk par dažādām stipendiju darba iespējām Latvija, sekojiet saitei.


Students ir kvalificēts saņemt ALA stipendiju ja:

  • students ir beidzis viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī, un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai, vai arī
  • students ir beidzis kādu vidusskolu ASV (vai vismaz vienu gadu mācījies universitātē vai koledžā ASV) un strādās Latvijā nevalstiskas organizācijas labā, lai iepazītos ar Latvijas vēsturi un politiku, vai strādās savu izplānoto pētniecības darbu Latvijā.
  • Līdz 1. jūnijam kandidātiem pilnībā jaiesūta ALAs birojam: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību; un atzīmes ("transcript") no augstskolas. Atgādinām, ka ir katra kandidāta atbildība gādāt, ka atsauksmju vēstuļu rakstītāji sagādā vajadzīgo ziņu līdz termiņa datumam. Pieņemsim tikai pilnībā iesniegtos pieteikumus!

Studenti drīkst saņemt stipendiju ne vairāk kā trīs gadus.

Studentiem no Latvijas jāparaksta solījums atgriezties Latvijā pēc studiju pabeigšanas, citādi piešķirtā stipendija jāatmaksā ALAi sešu mēnešu laikā.