Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 05:13

ALA Kultūras fonda piešķīrumi 2006. gadā

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā sirsnīgi pateicos organizācijām, draudzēm un katram individuālam ziedotājam par devīgo financiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda darbam. Pateicoties jūsu pārliecībai, ka kopējiem spēkiem varam visefektīgāk atbalstīt latviešu kultūras vērtību veicināšanu un saglabāšanu, 2006. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra $52,900 deviņpadsmit projektiem.
 
Komponista Pauļa Dambja oratoriju veltītu Latvijas koŗu kustības aizsācējiem, 18.un 19. gs. hernhūtiešiem, atbalsta komponista Aleksanda Okolo-Kulaka piemiņas fonds, un daļu no Ingunas Daukstes Silasproģes kapitāldarba “ Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā (1950-1965)” atbalsta Edgara Sūnas piemiņas fonds. Šogad, pateicoties Augustam Redlicham, vairāki darbi saņem piešķīrumus no viņa testamentārā novēlējuma ALAs Kultūras fondam.
 
ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis, ko ievēl ALAs kongress, un viņa vietnieki; Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Ināra Jansone, ALAs valdes loceklis Marcis Voldiņš un ALAs padomnieks Tālivaldis Bērziņš.
 
ALAs Kultūras fonda piešķīrumi 2006. gadā:
 
1. Latvju Mūzikas žurnāla 30. numura izsūtīšanai Latvijas mūzikas skolām ($1300)
 
2. Sprīdīša mūzikālā teātŗa iestudējumam Gaŗezerā ar GVV, GSS un GBN audzēkņu līdzdalību 2006. gada vasarā ($3000)
 
3. Ozolkoka skulptūrdārzam Kaives pagasta muižas parkā ($2000)
 
4. Dokumentālu filmu ciklam Veiksmes ceļinieki par ievērojamām personībām ar saknēm Latvijā, bet dzīves gaitu ASV ($2200)
 
5. Kultūrvēstures references grāmatai Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā (1950-1965) ($2300 un $1500 no Sūnas fonda)
 
6. Dzejnieka Gunara Saliņa rakstiem divos sējumos ($2500)
 
7. 2x2divi nometnei. Seminārs 100 latviešu jauniešiem 2006. gada decembrī pie Vašingtonas DC ($5000)
 
8. Mūziķu Medņa un Kīna kompaktdiska ierakstam ($2000)
 
9. Latvijas mazpulkiem avīzītes Mazpulks izdošanai ($2000)
 
10. Monografijai par gleznotāju Jāni Kalmīti ($4000)
 
11. ALAs 2007. gada skolotāju kursiem rietumkrastā ($2000)
 
12. Klīvlandes latviešu kultūras dārzam ($2400)
 
13. XII Vispārējo Latviešu Dziesmu Svētku (Indianapolē) tautas deju mūzikālo pavadījumu ierakstu sagaavošanai ($3000)
 
14. Grāmatai par latviešu gaidisma vēsturi 1922-2006 Arvien modra! ($2000)
 
15. ALAIDD (Amerikas latviešu apvienības imigrācijas dokumentācijas datubāzei) ($7200)
 
16. Radošai darba un mākslas nometnei Kaija Rietumkrasta latviešu izglītības centrā ($4000)
 
17. Konektikutas jauniesāktai latviešu skolai (sēklas nauda $750)
 
18. Lūcijas Garutas klavieŗmūzikas mantojuma kompaktdiskam. (sēklas nauda $750)
 
Edgara Sūnas piemiņas fonds:
 
Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā (1950-1965). Kultūrvēstures references grāmata. ($2300 no Kultūras fonda un $1500 no Sūnas fonda). Grāmatu sarakstījusi literātūrvēsturniece Inguna Daukste Silasproģe.
 
Komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonds:
 
Komponistam Paulam Dambim oratorijai jauktam korim, solistiem, ērģelēm un datorizētiem skaņu pavadījumiem veltītu Latvijas koŗu kustības aizsācējiem, 18.un 19. gs. hernhūtiešiem. ($3000) 
 
Sīkāku informāciju var iegūt un ziedojumus ALAs Kultūras fondam nosūtīt, rakstot ALAs birojam: ALAs Kultūras fonds, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 2007. gada projektu pieteikumu veidlapas var izdrukāt no ALAs mājas lapas: www.alausa.org.
 
Sirsnīgi pateicos par atbalstu.
Sarma Muižniece Liepiņa
Bijusī ALAs Kultūras fonda priekšniece
Bijusī ALAs Kultūras nozares vadītāja
 
Sarma Muižniece Liepiņa
27 Highland Rd.
Boxford, MA. 01921
sarmaliepins@comcast.net