Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:20

ALA Kultūras fonda piešķīrumi 2007. gadā

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā sirsnīgi pateicos organizācijām, draudzēm un katram individuālam ziedotājam par devīgo financiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda darbam. Pateicoties jūsu pārliecībai, ka kopējiem spēkiem varam visefektīgāk atbalstīt latviešu kultūras vērtību veicināšanu un saglabāšanu, 2007. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra $44,040 divdesmit projektiem un vienai goda balvai.
 
Komponista Aleksanda Okolo-Kulaka piemiņas fonds šogad piešķiŗ $4,000 goda balvu mūzikologam un komponistam profesoram Oļģertam Grāvītim par mūža ieguldījumu latviešu mūzikas pētniecībā, komponēšanā un paidagoģijas darbā, un fonds financiāli atbalsta daļu no ASV rietumkrasta komponistes Lolitas Ritmanes dziesmu spēles Vēstule no Losas. Edgara Sūnas piemiņas fonds šogad atbalsta divus projektus: Latvju Mūzikas redaktora Roberta Zuikas un mācītāja Leona Vīksnes grāmatu Lūgsnas skolu jaunatnei un Aizkraukles Vēstures un mākslas mūzeja galvenās specialistes Lilijas Jakubenokas populārzinātnisku grāmatu par latviešu mītoloģiju: Pērkonam cirvis, Velnam pods, Garā pupa trīs pasaulēs aug. Pateicoties Augusta Redlicha pagājušā gada testamentāram novēlējumam, ALAs Kultūras fondam arī šogad vairāki projekti ir viņa novēlējuma augļu saņēmēji.
 
ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis, ko ievēl ALAs kongress, un viņa vietnieki: Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Ināra Jansone, ALAs valdes loceklis Juris Mežinskis un ALAs padomnieks Tālivaldis Bērziņš. 
 
ALAs Kultūras fonda piešķīrumi 2007. gadā:
 
Lūcijas Garutas un Olivjē Mesiāna klavieŗmūzikas kompaktdiska ieskaņošanai un izdošanai ($1800)
Dailes teātŗa viesturnejai Ziemeļamerikā ar J. Jurkāna komēdiju Dzīvīte, dzīvīte ($2250)
Rakstu krājuma kultūrai un brīvai domai Jaunās Gaitas izdošanas izdevumiem ($2000)
Stikla Balss: ASV – Latvija. Stikla māksliniecēm Dūdiņai un Auderei izmaiņas programmā Rochester Institute of Technolgy un semināram latviešiem ($1500)
Zentas Mauriņas Eiropas kultūras dialogā konkursa balvām ($500)
Latviešu dzejas Saskandinot ierakstam kompatktiskā Lailas Saliņas ieskaņojumā ($1600)
Latviešu jaunatnes semināram 2x2 2008. gadā Mičiganā ($2600)
ALAIDD (Amerikas latviešu apvienības dokumentācijas datu bāzei) talku organizēšanai ASV latviešu centros ($2000)
Mūzejam un pētniecības centram “Latvieši pasaulē”. Sēklas nauda darba grupas administrātīviem izdevumiem ($2800)
VIII Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem Ogrē 2008. gadā ($2000)
Grāmatai Lūgsnas skolu jaunatnei ($2000 no Sūnas fonda)
Mūziķu Medņa un Kīna koncertu tūrei pa ASV ($2200)
Hotel Paradiso. Oriģinālai viencēliena komēdijai Ventūras Latviešu dziesmu svētkos ($3000)
Jaunai dziesmu spēlei Vēstule no Losas. ($4000,; $3500 no komponista Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
Ņujorkas/Bruklinas jaundibinātai “Mazuļu skolai”. Sēklas nauda ($750)
Latvijas mazpulkiem avīzītes Mazpulks izdošanai ($2000)
L. Jakubenokas populārzinātniskai grāmatai par latviešu mītoloģiju ($1500 no E. Sūnas fonda)
Auces latviešu biedrības Krīzes centram “Namiņš” maznodrošināto bērnu ekskursijām uz kultūrāliem pasākumiem ($540)
Pasaules latviešu mākslas savienības izstādei Diasporas māksla atgriežas ASV mākslinieku darbu sūtīšanas
izdevumiem uz Valmieru ($2000)
Indianapoles Latviešu dziesmu svētku kopkoŗa koncerta programmai ($3000)
 
Edgara Sūnas piemiņas fonds:
 
Lūgsnas skolu jaunatnei. Par R. Zuikas un māc. L. Vīksnes grāmatu Jānis Mežaks raksta: “Starp ikdienas lūgšanām atrodamas arī, kas domātas īpašām atceres dienām, piem. 18. novembrim, mācību gadu sākumam, aizvesto piemiņai... Daudzu lūgsnu uzrunās citētas mūsu rakstnieku Brigaderes, Bārdas, Blaumaņa, Skalbes, Poruka vai tautas dziesmu rindas.” Šī grāmata būs vērtīga ne tikai Latvijā, bet arī mūsu trimdas latviešu skolās, lai skolu pārzines, vai kāds mācības spēks vai vecāks var bez mācītāja klātbūtnes skolas dienas sākumā ar grāmatas ierosinājumiem “palīdzēt jauniešiem ieaugt labos tikumos, kas pastāvējuši mūsu tautā dienās baltās, nebaltās.” ($2000).
Pērkonam cirvis, Velnam pods, Garā pupa trijās pasaulēs aug: Populārzinātniska grāmata par latviešu mītoloģiju. Aizkraukles Vēstures un mākslas mūzeja galvenā speciāliste Lilija Jakubenoka ir uzrakstījusi bagatīgi ilustrētu grāmatu, kas plašu lasītāju loku iepazīstinās ar vēl nepublicētiem folkloras, etnografijas un archeoloģijas materiāliem (gan tādiem, kas glabājas Latvijas mūzeju krātuvēs, gan tādiem, kas gūti viņas vadītās ekspedīcijās.) Materiālās un nemateriālās kultūras saistība senlatviešu dzīvē tiek apskatīta gan no prakstiska, archeoloģiska skatījuma, gan no mītoloģijas perspektīvas. ($1500)
 
Komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonds: 
 
Vēstule no Losas: jauna dziesmu spēle. Ir sadarbojušies atkal pieci no rietumkrasta radošajiem spēkiem, lai radītu jauno dziesmu spēli Ventūras Dziesmu svētkiem un, iespējams, vēlāk izrādēm Nacionālā teātrī Latvijā. Libretu ir uzrakstījis Andris Ritmanis. Stāsta veidošanā piedalījās Andra Staško, Lolita, Brigita un Asja Ritmanes. Mūziku komponē Lolita un Brigita Ritmanes. Izrādes tema ir ļoti laikmetīga. Īsumā: Meitene no Latvijas ierodas uz gadu kā izmaiņas studente LA un tiek ievietota latviešu ģimenē, kuŗa ir daļēji aizgājusi no latviešu vides. Tiek risināti dažādi konflikti un jautājumi par latvietību. Netrūkst arī jautrības un vieglāku noskaņu ainas. Izrādē iesaistīti daudz jauniešu. Armands Birkens atsauksmes vēstulē raksta: ”Iesaistīsim un atbalstīsim visas paaudzes, īpaši jauniešus! Ir prieks dalībniekiem piedalīties kvalitātīvos priekšnesumos, un ir prieks skatītājiem tos baudīt!...Darīsim visu, lai talantīgie Ritmaņi būtu spējīgi uzvest savu dziesmu spēli visaugstākā līmenī, un dosim mūsu aktieŗiem un dziedoņiem iespēju piedalīties un parādīt savus talantus!” ($3500 no $4000 KF piešķīruma ir no A. Okolo –Kulaka fonda) 
 
$4000 Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda goda balva piešķirta profesoram Oļģertam Grāvītim par mūža ieguldījumu latviešu mūzikas pētniecībā un komponēšanā un par ilggadīgo, izcilo mūzikoloģijas skolotāja darbu. Profesora Grāvīša veselīgā pieeja, nešķirojot latviešu mūziķus pa Trimdas un Latvijas plauktiņiem, dalīšanas vietā skatoties uz viņiem un viņu darbiem globālā kontekstā, ir priekšzīmīga. 
 
Sīkāku informāciju var iegūt un ziedojumus ALAs Kultūras fondam nosūtīt, rakstot ALAs birojam: ALAs Kultūras fonds, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
2008. gada projektu pieteikumu veidlapas var izdrukāt no ALAs mājas lapas: www.alausa.org. Jauni projekti ir jāpiesaka līdz 2008. gada 1. augustam. 
 
Sirsnīgi pateicos par atbalstu.
Sarma Muižniece Liepiņa
Bijusī ALAs Kultūras fonda priekšniece
Bijusī ALAs Kultūras nozares vadītāja
______________________________
Sarma Muižniece Liepiņa
27 Highland Rd.
Boxford, MA. 01921
sarmaliepins@comcast.net