Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:39

ALA Kultūras fonda piešķīrumi 2009. gadā

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā sirsnīgi pateicos organizācijam, draudzēm un katram individuālam ziedotājam par devīgo financiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda 2009. gada darbam. Pateicoties jūsu pārliecībai, ka kopējiem spēkiem pat šajos grūtajos ekonomiskos laikos varam ļoti efektīvi atbalstīt latviešu kultūras vērtību plaukšanu un saglabāšanu ASV un Latvijā, 2009. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra $31 200 sešpadsmit kvalitātīviem un daudzpusīgiem projektiem un vienai komponista darba stipendijai. 
 
Komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda $1000 stipendiju 2009. gadā saņēma jaunā daudzsološā komponiste Anita Mieze (dzimusi 1980. gadā). Stipendija atbalsta Miezes darbu radot jaunas kompozīcijas, kamēr viņa turpina iegūt augstāko izglītību Šveicē. Komponistes Miezes darbi kopā ar Marģeŗa Zariņa, Imanta Mežaraupa, Selgas Mences, Pēteŗa Vaska, Juŗa Karlsona, Maijas Einfeldes u.c būs iekļauti Latvijas jaunās mūzikas dienas 2010 ietvaros veidotajā Radio raidījuma ciklā “Komponistu dubultportreti”, ko arī šogad atbalsta ALAs Kultūras fonds. 
 
ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis/-e, ko ievēl ALAs kongresa delegāti, un viņa/-s vietnieki, kas šogad ir Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Anita Bataraga, ALAs Kultūras nozares vadītāja Iveta Vesmane Felzenberga un ALAs KF padomnieks Dr. Tālivaldis Bērziņš. 
 
ALAs Kultūras fonda piešķīrumi 2009. gadā:
 
1. Latvijas post-folk grupas Iļģi Jāņu dziesmu CD ierakstīšanai un izdošanai ($1500)
Pianista Armanda Ābola koncertturnejai piecās ASV pilsētās ($1200)
Voldemāra Avena gleznu izstādes katalogam Latvijas Nacionālā mākslas mūzejā ($1500)
Latviešu bēgļu māksla. Pasaules latviešu mākslas savienības rīkotām izstādēm (ASV) un katalogam ($2700)
“Spoken”. Intervijas ar latviešiem ASV mūsdienīgos, internetā pieejamos formātos. Projekta vadītāji Aleksis Dankers un Nikolajs Bārs. ($1900)
Tautas tērpus valkāsim pareizi. Sēklas nauda illustrētai Lienas Kaugaras (teksts) un Lindas Treijas (illustrācijsas) rokasgrāmatai jauniešiem, bērnu vecākiem, latviešu papildskolu skolotājiem, koŗiem, tautas deju grupām visā pasaulē ($2000)
Latviešu svētku svinēšanai latviešu pilna laika ASV pirmskolā “Stariņā” ($750)
Lini un draugi: Mineapoles folkloras ansambļa latviešu tautasdziesmu tvartam ($1900)
Monografijai “Māksliniece Gundega Cenne”. Māŗa Branča teksts, Mākslinieces darba reprodukcijas. ($2000)
Latvijas “Radio Klasika” raidījumu ciklam “Komponistu dubultportreti” ($2650)
Gaŗezera 45 gadu jubilejas lielkoncertam ($3000)
IX Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem Siguldā ($2000)
Latvijas mazpulku avīzītei “Mazpulks” ($2000)
Grāmatai “80 gadi ar Baltzaļo karogu” ($600); izdod Latvijas Mazpulku biedrība.
Lūcijas Garūtas vokālās un instrumentālās kamermūzikas tvartam ($1300); projekta vadītāja Dzintra Erlicha.
“Latviešu gudrība mūsdienās” : animācijas īsfilmām www.Tetv.lv ($3200); projektu vada Ingūna Ģēģere sadarbībā ar Saules laivas biedrību Latvijā.
Komponistei Anitai Miezei ($1000 no komponista Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
ALAs KF valde 2009. gadā pārrunāja jaunos ASV vīzu pieprasījumus māksliniekiem, aktieŗiem un mūziķiem, kuŗi nav ASV pavalstnieki, un nolēma: ALAs KF rīkojas ar sabiedrības uzticētiem ziedojumiem, tātad, ja no ALAs KF lūdz atbalstu turnejas rīkošanai māksliniekiem, kuŗi nav ASV pavalstnieki un kuŗiem nav “zaļās kartītes”, rīkotājiem jāgādā, lai aktieŗiem, mūziķiem, māksliniekiem būtu “P-1, P-2 vai P-3 Performance Visas”, ar kuŗām viņi var legāli ierasties ASV un rīkot koncertus, 
 
ALAs Kultūras fonda 2010. gada projektu pieteikuma veidlapa atrodama ALAs mājaslapā: www.alausa.org Veidlapu vai lūgt atsūtīt arī pa parasto pastu. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2010. gada 1. augustam. 
 
Sarma Muižniece Liepiņa
ALAs Kultūras fonda priekšsēde