Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 05:04

ALA Kultūras fonda piešķīrumi 2010. gadā

ALAs Kultūras fonda piešķīrumi 2010. gadā:
 
1. Pēteŗa Vaska Concerto pirmatskaņojumam ASV
2. Viktora Baštika skaņdarbu CD
3. TILTA rīkotai Latviešu teātŗa pavasaŗa viesturnejai ASV
4. Tautastērpu valkāšanas ilustrētai rokas grāmatai
5. Čikāgas Piecīšu latvju bērniem veltītam CD
6. Daces Micānes Zālītes dzejoļkrājumam Vāveŗu gane
7. Gaŗezera skolēnu 2011. g. vasaras teātŗa izrādei
8. Latvieši Pasaulē mūzeja krājuma apstrādei
9. Latviešu bēgļu mākslas izstādes ceļošanas izdevumiem
10. Nordic Heritage mūzeja latviešu tautas tērpu kolekcijai
11. Avīzītes Mazpulks izdošanai
12. No klasikas līdz mūsdienām: latviešu kamermūzikas CD
13. Monografijai par Jāni Klīdzēju
14. Rīgas vēstures enciklopedijai Cita Rīga
15. 2x2 Malibū kultūras programmai
16. Margitai Zālītei, radošā darba stipendija Operas režijā
 
2010 Recipients of ALA cultural grants:
 
1. National Flute Assoc., USA premiere of P. Vasks Concerto
2. NY Latvian Choir, The Music of Viktors Baštiks CD
3. TILTS, Latvian theater group tour
4. L. Kaugara, Latvian folk costume handbook
5. Čikāgas Piecīši, CD for children
6. Dace Micāne Zālīte, poetry collection
7. Gaŗezers, student summer theater production
8. Latvians Abroad Museum, collection development
9. Global Society for Latvian Art, Latvian Refugee Art, 1944-1950 exhibit
10. Nordic Heritage Museum, Latvian textile collection
11. Publication Mazpulks (4-H Youth program)
12. D. Erliha, Classic and Contemporary Latvian Chamber Music CD
13. I. Salceviča, monograph on author Jānis Klīdzējs
14. Cita Rīga, online historical tours of Rīga
15. Latvian youth seminar 2x2
16. Margita Zālīte, music scholarship recipient