Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:29

Kultūras fonda piešķīrumi 2013. gadā

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā pateicos organizācijam, draudzēm un ikvienam ziedotājam par devīgo finansiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda 2013. gada darbam – paldies! Pateicoties jūsu labestībai varam atbalstīt latviešu kultūras vērtību kopšanu un saglabāšanu ASV un Latvijā. 2013. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra $10 600.- astoņiem kvalitātīviem un daudzpusīgiem projektiem. 
 
ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis/-e, ko ievēl ALAs kongresa delegāti, un viņa/-as vietnieki, kas šogad ir Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejups un ALAs KF padomniece Sarma Muižniece Liepiņa. 
 
ALAs Kultūras fonds 2013. gadā finansējumu piešķīra sekojošiem projektiem:
 
1. XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi. 
Tēma „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē“. Projektu iesniedz un vada Dace Aperāne. ($2000)
 
2. Dzejoļu krājuma „Puķes.Vietā.“ izdošana.
Projektu iesniedz un vada Laris Krēsliņš. ($1000)
 
3. ALAs Priedaines krātuves apkopšana un kolekcijas dokumentācija. 
Projektu iesniedz un vada Lilita Bergs, ALAs Latviešu muzejs. ($1100)
 
4. Atbalsts avīzes „Mazpulks“ izdošanai. 
Projektu iesniedz un vada Agr. Arvīds Bļodnieks, Latvijas Mazpulku sakarnieks. ($1000)
 
5. Daugavpils Universitātes Jauniešu interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem (HAJ) studiju programmas „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei“ 2. sezonas 1. studiju gada nodrošināšana. 
Projektu iesniedz un vada Dr. filol. Maija Burima, Daugavpils Universitāte. ($800)
 
6. „Dziesma trimdā“ – atmiņu grāmata par dziesmu svētkiem, dziesmu dienām un kultūras dienām ārpus Latvijas. 
Projektu iesniedz Maija Hinkle un vada Marianna Auliciema, „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs (LaPa). ($3000)
 
7. Ar ārzemju latviešu mākslu un kultūras dzīvi saistīto diapozitīvu (slīdīšu) un fotogrāfiju apzināšana, dokumentēšana un digitalizēšana.
Projektu iesniedz un vada Linda Treija, Amerikas Latviešu mākslinieku apvienība. ($700)
 
8. Projekts: Daces Micānes Zālītes „Jūras sāga Vidzemes Kolumbs“ - lugas (2 cēlieni) iestudējums Latvijā. 
Projektu iesniedz un vada Dace Micāne Zālīte. ($1000)
 
ALAs Kultūras fonda 2014. gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs mājaslapā: www.alausa.org un veidlapu var lūgt atsūtīt arī pa parasto pastu. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2014. gada 31. jūlijam. 
 
Sanita Šūmane
ALAs Kultūras fonda vadītāja